Co jsou měrné ceny a měrné jednotky

Při definici a případném výpočtu "Měrná cena" a "Měrná jednotka" dle zákona 526/1990 Sb. je nutné definovat řadu dalších souvidejích pojmů:

Základní prodejní jednotka -  zboží v maloobchodech je vždy prodáváno ve vztahu k tzv. základní prodejní jednotce, což je nejčastěji Kus nebo Balení.

Prodejní cena - je cena vztažená k základní prodejní jednotce

Měrná jednotka množství

Měrná jednotka, na kterou se vztahuje Měrná cena

Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

Měrná cena

Přepočtená Prodejní cena na Měrnou jednotku

Řešení v IS Obchodník :

Výše popsaná povinnost, uvádět u zboží kromě Prodejní ceny i Měrnou cenu a Měrnou jednotku množství, je v IS Obchodník řešena rozšiřujícím modulem „Měrné ceny“ takto:

Číselník měrných jednotek množství

Je číselník sloužící pro evidencí Měrných jednotek množství (v kontextu s výše uvedenými popisy).

Evidence údajů v kartě zboží

V evidenční kartě zboží je pro údaje související s Měrnou cenou  a Měrnou jednotkou množství vytvořena záložka „2-Údaje velkoprodejny“. Vzhledem k tomu, že měrná cena je vždy vázána na základní Prodejní cenu uvedenou v kartě zboží, neeviduje se v kartě zboží měrná cena, ale koeficient přepočtu, který slouží k výpočtu měrné ceny z prodejní ceny takto:

Měrná cena = Prodejní cena / Koeficient měrné ceny ( Údaj je zaokrouhlen na haléře)

Např :                   Máslo 250 g       Prodejní cena                                   :             44,50 Kč

                                                    Prodejní jednotkové množství             :             Ks

                                                    Měrná jednotka                                :              Kg

                                                    Koeficient přepočtu                           :              0,25

Výpočet Měrné ceny :                   44,50 / 0,25 = 178 Kč / Kg

Tisk měrné ceny a měrné jednotky na cenovky a etikety

Evidence údajů pro stanovení Měrné ceny a evidence Měrné jednotky by samo o sobě nebylo k ničemu, pokud by nebyl řešen tisk těchto údajů na cenovkách a etiketách.

Pro tisk měrné ceny a měrné jednotky množství je potřeba Modul tisku cenovek a etiket a je nutné upravit tiskové formuláře etiket a cenovek, které jsou vždy specifické u jednotlivých uživatelů (zákazníků). Definuje se místo na etiketě (cenovce) a velikost písma.

 

1. května 2014 vznikla všem prodejcům povinnost označovat výrobky prodejní a současně i měrnou cenou. Tedy tak, jak jsme tomu byli zvyklí pouze v super a hypermarketech. Už čtvrt roku musí měrné ceny uvádět i prodejci v malých obchodech při pultovém prodeji s obsluhou, při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 metrů čtverečních a stejně tak u výrobků nabízených v prodejních automatech. Na tyto se deset let vztahovala výjimka, ale ta je teď minulostí. Spousta malých prodejců si to ale ještě neuvědomila a riskuje proto pokutu.

Tu může při kontrole udělit živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce. Výše pokuty se vždy odvíjí od závažnosti porušení, případně zda se provozovatel či prodejce dopustil porušení opakovaně. Záleží na závažnosti porušení, okolnostech, či následcích protiprávního jednání a počtu porušení při jedné kontrole. Za méně závažná porušení může být uložena pokuta na místě do výše 5000 korun, říká Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodí inspekce.

Zdroj :

https://www.podnikatel.cz/clanky/zakon-o-cenach-uz-nic-netoleruje-merne-ceny-musi-uvadet-i-male-prodejny/

Legislativa :

Cenám v obchodě se věnuje několik zákonů, které není radno porušovat. Podle ustanovení § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách je prodávající obecně povinen před jednáním o koupi zboží seznámit zákazníka s cenou za toto zboží (prodejní cena) a v zákonem stanovených případech i takzvanou cenou za měrnou jednotku množství zboží („měrná cena“). Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku. Je ale možné uvádět i jiné jednotky množství, například 1 kus, 100 gramů, 100 mililitrů nebo 100 milimetrů. § 11 stejného zákona pak prodávajícím nařizuje také vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud jde o ceny zboží prodávaného spotřebiteli, kterým je osoba nakupující zboží pro jiné účely než pro podnikání a uchovávat evidenci o cenách tři roky po skončení platnosti ceny zboží. Vyhláška č. 450/2009 Sb. pak stanovuje rozsah údajů prokazujících výši a dobu uplatňování cen. Prodávající musí vést evidenci s údaji, z nichž je zřejmý název, popřípadě druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu prodávalo. Česká obchodní inspekce pak také upozorňuje na povinnost informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy zakotvenými v § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Porušení povinností z něj vyplývajících může být pokutováno až pěti miliony.

Zdroj :

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-526-1990-sb-o-cenach/uplne/#cast3

https://zakony-online.cz/?s141&q141=13

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/uplne/#cast2

 

526/1990 sb.Zákon o cenách, § 13 - Označování cenami :

(1) Prodávající je povinen, pokud nejde o prodej zboží spotřebitelům, předložit kupujícímu na jeho žádost nabídkový ceník, obsahující ceny nabízeného zboží ve vztahu k určeným podmínkám.

(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,

b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,

c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),

d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo

e) oznámit kupujícímu odhad ceny, nelze-li podat informaci o ceně způsoby uvedenými v písmenech a) až d);

cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.

(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, musí být balené výrobky označeny

a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a

b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen "měrná cena").

(4) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti, objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.

(5) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

(6) Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

(7) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštním právním předpisem označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité objemy některých druhů hotově baleného zboží.

(8) U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých se musí podle zvláštního právního předpisu uvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k udané hmotnosti pevné potraviny.

(9) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí

a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,

b) u výrobků při prodeji s obsluhou,

c) při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 m2,

d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,

e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,

f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,

g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu,

h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,

i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,

j) u výrobků nabízených v prodejních automatech.

(10) Výrobce zboží určeného ke konečné spotřebě může uvést např. v nabídkovém ceníku, katalogu, propagačních podkladech nebo na obalu zboží doporučenou cenu prodeje spotřebiteli vždy však s označením "nezávazná doporučená spotřebitelská cena".

(11) Značení cigaret cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.

Názvosloví :

Prodejní cena 

Cena vztažená k prodávanému jednotkovému množství, tj. prodejní cena za základní prodejní jednotku (ks, balení, kg, porce apod.).

Měrná jednotka množství

Měrná jednotka, na kterou se vztahuje Měrná cena

Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem9a) stanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

Měrná cena

Přepočtená Prodejní cena na Měrnou jednotku

Řešení v IS Obchodník :

Výše popsaná povinnost, uvádět u zboží kromě Prodejní ceny i Měrnou cenu a Měrnou jednotku množství, je v IS Obchodník řešena rozšiřujícím modulem „Měrné ceny“ takto:

Číselník měrných jednotek množství

Je číselník sloužící pro evidencí Měrných jednotek množství (v kontextu s výše uvedenými popisy).

Evidence údajů v kartě zboží

V evidenční kartě zboží je pro údaje související s Měrnou cenou  a Měrnou jednotkou množství vytvořena záložka „2-Údaje velkoprodejny“. Vzhledem k tomu, že měrná cena je vždy vázána na základní Prodejní cenu uvedenou v kartě zboží, neeviduje se v kartě zboží měrná cena, ale koeficient přepočtu, který slouží k výpočtu měrné ceny z prodejní ceny takto:

Měrná cena = Prodejní cena / Koeficient měrné ceny ( Údaj je zaokrouhlen na haléře)

Např :                   Máslo 250 g       Prodejní cena                                   :             44,50 Kč

                                                    Prodejní jednotkové množství             :             Ks

                                                    Měrná jednotka                                :              Kg

                                                    Koeficient přepočtu                           :              0,25

Výpočet Měrné ceny :                   44,50 / 0,25 = 178 Kč / Kg

Tisk měrné ceny a měrné jednotky na cenovky a etikety

Evidence údajů pro stanovení Měrné ceny a evidence Měrné jednotky by samo o sobě nebylo k ničemu, pokud by nebyl řešen tisk těchto údajů na cenovkách a etiketách.

Pro tisk měrné ceny a měrné jednotky množství je potřeba Modul tisku cenovek a etiket a je nutné upravit tiskové formuláře etiket a cenovek, které jsou vždy specifické u jednotlivých uživatelů (zákazníků). Definuje se místo na etiketě (cenovce) a velikost písma.