Elektronickou evidenci tržeb má kompenzovat nová sleva na dani, činí 5000 Kč

Náklady, které vzniknou podnikatelům v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb, má kompenzovat jednorázová sleva na dani. Její výše činí 5000 Kč.

V rámci připravovaného zákona o zavedení elektronické evidence tržeb připravilo ministerstvo také několik doplňujících norem. V nich například navrhuje zavést slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které nastanou poplatníkovi v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb. Dále by se měly stravovací služby přesunout ze základní sazby DPH (21 %) do první snížené sazby daně (15 %). V souvislosti se změnami DPH má však skončit výjimka pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6000000 Kč. Tito podnikatelé budou muset nově podávat daňová přiznání elektronicky, respektive datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nově navíc nepůjde přiznání podat skrze datovou schránku.

Nižší DPH pro restaurace

Stále sice není jisté, koho všeho se elektronická evidence tržeb dotkne, ministerstvo už ale připravilo doplňující normy. V nich, jak slíbilo, plánuje snížit DPH pro restaurace z 21 % na 15 %. Důvodem tohoto návrhu je podle ministerstva snaha o zmírnění dopadů zavedení evidence tržeb do nárůstu cen v segmentu, u kterého dostupné analýzy ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu. Nižší DPH se ovšem nemá týkat podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Nová sleva na dani má činit 5000 Kč

Ministerstvo rovněž navrhuje zavést jednorázovou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterých se bude týkat elektronická evidence tržeb. "Sleva je navrhována pro tuto skupinu poplatníků z důvodu, že podle dostupných zjištění pouze nízké procento využívá při svém podnikání nějakou pokladnu či pokladní systém. Poplatník si slevu bude moci uplatnit, pokud alespoň jednou reálně zaeviduje tržbu v témže roce, kdy mu povinnost evidence tržeb vznikla podle zákona o evidenci tržeb," vysvětlilo ministerstvo v důvodové zprávě. Výše slevy na evidenci tržeb má činit 5 000 Kč. Uplatnit však půjde nejvýše částku, která odpovídá dani vypočtené z příjmů ze samostatné činnosti.

 

Zdroj : ZDE