top of page

Page Title

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. - Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4, bodu 7, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HCV group a.s., IČ 25395009 se sídlem Chodská 1203, Rožnov pod Radhoštěm, 75661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě B 1849 (dále jen: „správce“).

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 3. Správce není povinen jmenovat osobu Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

HCV group a.s.
Chodská 1203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

+420 571 677 099

dpo@hcv.cz

II. - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Údaje získané na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas nám dáváte primárně prostřednictvím telefonického kontaktu nebo vyplněním informací ve webovém formuláři na některé z našich webových prezentací.

 2. Údaje získané za účelem plnění smlouvy.

 3. ​Údaje získané za účelem provedení servisního zásahu externí servisní společností.

 4. Údaje získané na základě povinnosti dané legislativou

 

III. - Legislativní důvody a účely zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

  1. plnění smlouvy mezi vámi a správce (dle čl.6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR)​

  2. plnění právní povinnosti správce (dle čl.6, odst. 1, písm. c) nařízení GDPR)​

  3. oprávněný zájem správce (dle čl.6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)​

  4. souhlas se zpracováním osobních údajů (dle čl.6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR)

 2. Účely zpracování osobních údajů​

  1. vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem

  2. plnění právních povinností vůči státu

  3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 3. Ze strany správce OÚ nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR​

 

IV. - Uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  1. po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pod dobu stanovenou zákonem pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů​

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním OÚ, nejdéle však 5 let.

 2. Po uplynutí některé z lhůt správce osobní údaje buďto vymaže anebo aktualizuje souhlasy s jejich zpracováním

 

V. - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci platby na základě smlouvy​

  2. zajišťující služby provozování e-shopu a webových prezentací společnosti (Wix.com Ltd.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (dopravci a další)

  3. zajišťující služby marketingového charakteru (Proficio marketing s.r.o., Plugo s.r.o., Smartselling a.s.)​

 

VI. - Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování OÚ není prováděno jinou osobou kromě osoby správce.

 

VII. - Vaše práva

 1. Za podmínek stanových nařízením 2016/679 máte

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15)​

  2. právo na opravu osobních údajů (dle čl. 16)

  3. právo na výmaz osobních údajů (dle čl. 17)

  4. právo na omezení zpracování osobních údajů (dle čl. 18)

  5. právo na přenositelnost osobních údajů (dle čl. 20)

  6. právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21)

  7. právo odvolat souhlas se zpracováním OÚ a to písemně nebo elektronickou poštou na adresu správce

 

VIII. - Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje

  1. že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů

  2. že přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť OÚ v listinné podobě

  3. že k osobním údajům mají přistup pouze jím pověřené osoby

 

IX. - Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vámi zadanou e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 25.5.2018

safe.PNG
bottom of page